5.28.2009

jinx今日はここで2ラウンドしました。


ここの波は本当にいい波です。
MORI PRO,KEITARO,MITSU,PIPPEN,NODA-KUN.NASU-KUN,MR.ODA.SEIKO.


明日もありそうだよ...仕事の前に1R....


I took 2rounds here. The wave is so fine here. MORI PRO,KEITARO,MITSU,PIPPEN,NODA-KUN.NASU-KUN,MR.ODA.SEIKO. Tomorrow seems also good... 1R before go work....

Pippen